Waterfall metodologije

Slapni ali vodopadni model (ang. Waterfall model) je klasična in linearna metoda razvoja programske opreme in projektov. Ta model se uporablja za načrtovanje, izvajanje in nadzor projektov v zaporednih fazah, pri čemer se vsaka faza zaključi, preden se začne naslednja. Vodopadni model se pogosto uporablja v projektih, kjer so zahteve dobro definirane in stabilne.

Osnovne faze vodopadnega modela vključujejo:

Načrtovanje (Planning): V tej fazi se načrtujejo cilji projekta, identificirajo se zahteve in pripravi se načrt projekta, vključno s časovnim okvirom, proračunom in viri.
Analiza (Requirements): V tej fazi se podrobno analizirajo zahteve projekta, vključno s funkcionalnimi in nefunkcionalnimi zahtevami. Rezultat te faze je določen in natančen opis zahtev.
Načrtovanje sistema (System Design): Na tej stopnji se oblikuje načrt sistema ali arhitekture, ki bo izpolnil zahteve projekta. Vključuje načrtovanje arhitekture, komponent in strukture sistema.
Izvajanje (Implementation): V tej fazi se izvaja dejansko programiranje in razvoj sistema ali izdelka na podlagi načrta. Koda se piše in preizkuša.
Testiranje (Testing): V tej fazi se sistem ali izdelek podvrže obsežnim testiranjem, da se preveri, ali izpolnjuje zahteve in deluje pravilno.
Vzdrževanje (Maintenance): Po zaključku testiranja se sistem ali izdelek vzdržuje, popravlja in nadgrajuje v primeru napak ali sprememb.

Ključne značilnosti vodopadnega modela vključujejo:

Linearnost: Faze se izvajajo zaporedoma, pri čemer se ena faza konča, preden se začne naslednja. To pomeni, da ni povratnih zank med fazami.
Dokumentacija: Vsaka faza zahteva obsežno dokumentacijo, vključno s specifikacijami, načrti in poročili.
Manj prilagodljivosti: Vodopadni model je manj prilagodljiv za spremembe zahtev med projektom, saj se zahteve zaključijo in zaklenejo v zgodnjih fazah.
Dolgotrajni projekti: Vodopadni model se pogosto uporablja za dolgotrajne projekte z dobro definiranimi zahtevami.

Vodopadni model ima svoje prednosti in omejitve. Prednosti vključujejo dobro načrtovanje, jasnost in strukturo. Omejitve pa vključujejo omejeno prilagodljivost za spremembe in težave pri odkrivanju napak v poznejših fazah projekta. Zato se danes v agilnem okolju vedno bolj uporabljajo agilni pristopi, ki omogočajo večjo prilagodljivost in iterativno razvojno metodologijo.

No posts were found.