Izvedljivostna študija

Izvedljivostna študija (ang. feasibility study) je pomemben korak v procesu načrtovanja in ocenjevanja projekta. Ta študija se izvaja, da bi ugotovili, ali je projekt tehnično, finančno, operativno in pravno izvedljiv ter ali bo prinesel pričakovane koristi. Izvedljivostna študija ponuja podrobno analizo in oceno projektne ideje pred začetkom izvajanja. Obstajajo tri glavne vrste izvedljivostnih študij:

Tehnična izvedljivost: Ta vrsta študije preverja, ali je projekt tehnično izvedljiv. Vključuje oceno tehničnih virov, spretnosti, tehnologij in infrastrukture, ki so potrebni za izvedbo projekta. Glavni cilj je prepoznati morebitne tehnične omejitve ali težave, ki bi lahko vplivale na uspešnost projekta.
Finančna izvedljivost: Ta vrsta študije se osredotoča na finančne vidike projekta. Vključuje oceno stroškov in prihodkov projekta ter določitev, ali bo projekt donosen in v kolikšni meri. Finančna izvedljivost zajema tudi analizo investicijskih stroškov, donosnosti naložbe (ROI) in oceno tveganj, povezanih s finančnimi vidiki projekta.
Operativna izvedljivost: Ta vrsta študije preučuje operativne vidike projekta. Vključuje oceno organizacijske strukture, procesov, virov in sposobnosti, potrebnih za izvajanje projekta. Cilj je zagotoviti, da organizacija ima potrebne kapacitete in kompetence za izvajanje projekta brez nepotrebnih ovir.

Izvedljivostna študija prav tako lahko vključuje pravno izvedljivost, kjer se preveri, ali projekt spoštuje vse zakonodajne in regulativne zahteve.

Ključni koraki pri izvajanju izvedljivostne študije vključujejo:

Identifikacija ciljev in obsega projekta.
Zbiranje podatkov in analiza tehničnih, finančnih in operativnih vidikov.
Izračun stroškov in koristi projekta.
Ocena tveganj in nevarnosti.
Priprava poročila o izvedljivosti s priporočili za nadaljnje ukrepe.

Na podlagi rezultatov izvedljivostne študije se odloči, ali se bo projekt nadaljeval, ustavil ali spremenil. To pomaga zagotoviti, da se viri in naložbe usmerijo v projekte, ki imajo največjo verjetnost uspeha in koristi za organizacijo.

No posts were found.